Msx 2 ROMS - I

Region Game Title
Japan Ide Yousuke Meijin No Jissen Mahjong
Japan Ikari (Alt 1)
Japan Ikari
Japan Inemuriryuu Asada Tetsuya No A-kyuu Mahjong
Japan Inindou - Datou Nobunaga
Japan Ishin No Arashi