Nintendo 64 ROMS - U

Region Game Title
Japan Utchan Nanchan No Hono No Challenger - Denryuu Ira Ira Bou