Nintendo 64 ROMS - Z

Region Game Title
Japan Zelda No Densetsu - Mujura No Kamen (GameCube Edition)
Japan Zelda No Densetsu - Mujura No Kamen (Rev A)
Japan Zelda No Densetsu - Mujura No Kamen
Japan Zelda No Densetsu - Toki No Ocarina (Rev A)
Japan Zelda No Densetsu - Toki No Ocarina (Rev B)
Japan Zelda No Densetsu - Toki No Ocarina
Japan Zelda No Densetsu - Toki No Ocarina GC (GameCube Edition)
Japan Zelda No Densetsu - Toki No Ocarina GC Ura (GameCube Edition)
Japan Zool - Majuu Tsukai Densetsu