Nintendo 64 ROMS - Z

Region Game Title
Japan Zelda No Densetsu - Mujura No Kamen (GameCube Edition)
Japan Zelda No Densetsu - Toki No Ocarina
Japan Zool - Majuu Tsukai Densetsu